پروفیل درب مدل ایتالین (ITALIAN)

I210- پروفیل دستگیره درب کمد و کابیت مدل ایتالین 2/8 متری رنگ مشکی مات

I211- پروفیل درب کمد و کابیت مدل ایتالین 4 متری رنگ مشکی مات

I212- گسکت شفاف ضربه گیر پروفیل مدل ایتالین

I213- گسکت شفاف نگهدارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین

I214- کرنر جویت  پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین

I232- کرنر جوینت  2 سر شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات

I233- کرنر جوینت  3 سر شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات

I234- کرنر جوینت  4 سر شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات

I235- کرنر جوینت  5 سر شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات

شلفینگ سیستم

I230- پروفیل شلف مدل استار با طول 300 سانتیمتر رنگ مشکی مات 

I231- پروفیل شلف مدل استار پلاس  با طول 300 سانتیمتر رنگ مشکی مات 

I238-گسکت تبدیل ضخامت کف رنگ مشکی مات

I239- پیچ اتصال کرنر جوینت رنگ مشکی مات 

پروفیل درب مدل ژرمن (GERMAN)

I220- پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن 4 متری رنگ مشکی مات 

I202- کرنر جوینپروفیل درب ، کمد و کابینت مدل ژرمن