بخش سطل های چند منظوره

سطل چند منظوره هایلو عرض 30

Q130- سطل چند منظوره هایلو مدل تاندم جهت یونیت 30 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل تاندم جهت یونیت 30 به بالا

Q230- سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت 30

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت 30

سطل چند منظوره هایلو عرض 40

Q140- سطل چند منظوره هایلو مدل سولو جهت یونیت 40 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل سولو جهت یونیت 40 به بالا

Q240- سطل چند منظوره هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت 40 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت 40 به بالا

Q340- سطل چند منظوره هایلو مدل مونو جهت یونیت 40 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل مونو جهت یونیت 40 به بالا

Q440- سطل چند منظوره هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت 40 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت 40 به بالا​

سطل چند منظوره هایلو عرض 45

Q145- سطل چند منظوره هایلو مدل آنو جهت یونیت 45 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل آنو جهت یونیت 45 به بالا

Q245- سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 45

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 45

سطل چند منظوره هایلو عرض 50

Q150- سطل چند منظوره هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت 50 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت 50 به بالا

Q250- سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 50

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 45

سطل چند منظوره هایلو عرض 60

Q160- سطل چند منظوره هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس جهت یونیت 60 به بالا

سطل چند منظوره هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس جهت یونیت 60 به بالا

Q260- سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 60

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت 60

سطل چند منظوره هایلو عرض 90

Q190- سطل چند منظوره هایلو مدل ایکس ایکس ال جهت یونیت 90

سطل چند منظوره هایلو مدل ایکس ایکس ال جهت یونیت 90

سطل چند منظوره هایلو متصل به درب

Q070- سطل چند منظوره متصل به درب هایلو

سطل چند منظوره متصل به درب هایلو

Q090- پدال الکترونیکی با سنسور دیتکشن هایلو