بخش سینک های آشپزخانه

سینک توکار زیر صفحه

P011- سینک تک لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L44*W44*H20 فانتونی

سینک تک لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L44*W44*H20 فانتونی

P012- سینک تک لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L54*W44*H20 فانتونی

سینک تک لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L54*W44*H20 فانتونی

P013- سینک تک لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L82*W44*H23 فانتونی

سینک تک لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L82*W44*H23 فانتونی

P014- سینک دو لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L86.5*W44*H20 فانتونی

سینک دو لگن زیرکار تمام استیل ابعاد L86.5*W44*H20 فانتونی

سینک روکار رو صفحه

P021- سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد L44*W48*H20 فانتونی

سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد L44*W48*H20 فانتونی

P022- سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد L54*W48*H20 فانتونی

سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد L54*W48*H20 فانتونی

P023- سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد L64*W48*H20 فانتونی

سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد L64*W48*H20 فانتونی

P024- سینک دو لگن روکار تمام استیل ابعاد L88*W50*H20 فانتونی

سینک دو لگن روکار تمام استیل ابعاد L88*W50*H20 فانتونی

P031- سینک دو لگن با سینی (لگن چپ) تمام استیل ابعاد L116*W50*H20 فانتونی
P032- سینک دو لگن با سینی (لگن راست) تمام استیل ابعاد L116*W50*H20 فانتونی

سینک دو لگن با سینی (لگن چپ) تمام استیل ابعاد L116*W50*H20 فانتونی

شیر سینک ظرفشویی

P042- شیر سینک ظرفشویی سری 200 فانتونی

شیر سینک ظرفشویی سری 200 فانتونی

جای مواد شوینده

P051- جای مواد شوینده کنار سینک سری 100 فانتونی

سبد میوه شور داخل سینک

P052- سبــد میـوه شـور داخل سینک سری 100 فانتونی
P053- سبـد میوه شور داخل سینک سری 200 فانتونی
P054- سبد میوه شور داخل سینک سری 300 فانتونی

سبد میوه شور داخل سینک سری 300 فانتونی