بخش سینی های جای قاشق و چنگال

جای قاشق و چنگال پلی استایرن سیلور

o011- جـای قـاشق و چنگال پـلی استایرن جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o012- جـای قاشق و چنگال پـلی استایرن جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O013- جای قاشق و چنگال پلی استایرن جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال پلی استایرن جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوب راش

o021- جــای قاشق و چنـگال چوب راش جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o022- جــای قاشق و چنگال چوب راش جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O023- جای قاشق و چنگال چوب راش جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوب راش جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال استیل

o031- جــای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o032- جــای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O033- جای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جــای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض 45 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی سفید

o041- جــای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o042- جــای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O043- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق چنگال چوبی سیلور

o051- جـای قـاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o052- جـای قـاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O053- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض 90 فانتونی​

جای قاشق و چنگال چوبی رزگلد

o061- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ رزگلد جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o062- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ رزگلد جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O063- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ رزگلد جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض 90 فانتونی​

جای قاشق و چنگال چوبی طلایی

o071- جـای قـاشق و چنگال چوبی رنگ طلایی جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o072- جـای قـاشق و چنگال چوبی رنگ طلایی جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O073- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ طلایی جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی قهوه ایی

o081- جـای قـاشق و چنگال چوبی رنگ قهوه ای جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o082- جـای قـاشق و چنگال چوبی رنگ قهوه ای جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O083- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ قهوه ای جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی نوک مدادی

o091- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o092- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O093- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی مشکی

o101- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض 45 فانتونی
o102- جـای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض 60 فانتونی
O103- جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض 90 فانتونی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض 45 فانتونی

o101- جای قاشق و چنگال پلی استرن آنترازیت مدل کریستال عرض 45

o102- جای قاشق و چنگال پلی استرن آنترازیت مدل کریستال عرض 60

o103- جای قاشق و چنگال پلی استرن آنترازیت مدل کریستال عرض 90

o131- جای قاشق و چنگال پلی استرن آنترازیت مدل گلوب عرض 45

o132- جای قاشق و چنگال پلی استرن آنترازیت مدل گلوب عرض 60

o132- جای قاشق و چنگال پلی استرن آنترازیت مدل گلوب عرض 90

جای چاقویی چوب راش

o121- جای چاقو چوب راش جهت یونیت عرض 60 و 90 فانتونی

جای چاقو چوب راش جهت یونیت عرض 60 و 90 فانتونی